Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì chỉ nở về đêm
Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu?
(Là hoa gì?)