Câu đố về cây:

Em đây sống ở trên giàn
Không chồng vẫn chửa sòn sòn kém ai?