Yên lành chẳng thấy bóng đâu,
Gặp cơn mưa gió dạ sầu kêu vang

Yên lành chẳng thấy bóng đâu, Gặp cơn mưa gió dạ sầu kêu vang