Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người ta giữ của, giữ nhà
Anh đây lại giữ những người tước cao?