Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đưa cha lên Ải Nam quan
Trở về bị giặc giam thành Đông Quan
Trốn vào Thanh Hóa đầu quân
Dâng “Bình Ngô sách” lên người tài anh?