Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì cao nhất Việt Nam
Cha thì không có, mẹ Hoàng Liên Sơn?