Câu đố về thức ăn:

Dù nhiều gọi chẳng bao nhiêu
Dẫu không mặc áo, người yêu kẻ vì?