Truyện cổ tích ngày xửa xưa,
Có con chim lớn, cánh vừa sải to,
Cắp mang công chúa ngây thơ,
Thạch Sanh nhìn thấy bất ngờ giương cung,
Bị thương chim cố vẫy vùng,
Bay về hang động núi rừng mờ xa.

Truyện cổ tích ngày xửa xưa, Có con chim lớn, cánh vừa sải to, Cắp mang công chúa ngây thơ, Thạch Sanh nhìn thấy bất ngờ giương cung, Bị thương chim cố vẫy vùng, Bay về hang động núi rừng mờ xa.