Câu đố về thức ăn:

Ghét ghen dì ghẻ con chồng
Đổ oan cho bánh ấy là do đâu?