Câu đố tổng hợp:

Ban ngày ông ở nơi nào
Đêm đến cày cấy cùng sao trên trời
Là cái gì?