Trong bụng có đèn lập lèo,
Đêm đến bay lượn múa xòe góp vui

Trong bụng có đèn lập lèo, Đêm đến bay lượn múa xòe góp vui