Mặt choắt, mõm nhọn đuôi dài,
Chuyên làm việc ác, chẳng ai bạn cùng.
Đuổi gà chạy khắp tứ tung
Bắt được chẳng chút ngại ngùng ăn ngay.

Mặt choắt, mõm nhọn đuôi dài, Chuyên làm việc ác, chẳng ai bạn cùng. Đuổi gà chạy khắp tứ tung Bắt được chẳng chút ngại ngùng ăn ngay.