Lưng gù có mái cong che
Bốn chân chầm chậm đi nghe nặng nề

Lưng gù có mái cong che Bốn chân chầm chậm đi nghe nặng nề