Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Không lưỡi cũng gọi là con
Đầy vơi năm tháng chỉ dồn ra khơi.
(Là con gì?)