Câu đố về động vật:

Mùa đông cho chí mùa hè
Áo lông vẫn mặc xó hè ngồi chơi
Kẻ gian trông thấy rụng rời
Mau mau trốn chạy xa nơi chốn này
Là con gì?