Con gì có cánh mà chẳng biết bay,
Ngày xuống ao bơi, tối về đẻ trứng?

Con gì có cánh mà chẳng biết bay, Ngày xuống ao bơi, tối về đẻ trứng?