Câu đố về thức ăn:

Thân em trong trắng, ngoài hồng
Sao anh đành lòng, lột áo ra xem?