Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì có nghĩa đất trời
Là nơi cửa ải để vào Điện Biên?