Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đêm đêm sao sáng trên sao
Soi đường, dẫn lối cho người bước đi?

Đố là gì?