Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tàu Tây - “Hy Vọng” cháy tan
Trên sông Vàm Cỏ năm nào, bởi ai?