Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - nước chấm cổ truyền
Huyền vào - bốn mặt xây nên ngôi nhà
Thêm nặng - chẳng nói, chẳng la
Ngồi yên như bụt đó là chữ chi?
(Là chữ gì?)