Câu đố về con người và địa danh:

Thầy giặc chân thành gò cao
Anh hùng áo vải cờ đào lập công
Là gò nào?