Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì trên vịnh Hạ Long
Có sân khấu nước, cảnh trông hữu tình?