Câu đố về đồ vật:

Chẳng học mà thật là hay
Một trăm thứ chữ viết ngay được liền?