Câu đố bến gì đảo gì:

Đảo gì nơi xưa ấy
Là địa ngục trần gian
Bao nhiêu người yêu nước
Xiềng xích vẫn bền gan
Mỗi lần về thăm đảo
Nhớ chị Sáu muôn vàn.