Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Bà gì tỉnh đặt thành tên
Đố ba phía, đố bốn bên là gì?