Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người ta mang lửa, mang dầu
Anh đây mang điện về nơi quê nghèo?