Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đánh Chợ Lớn, phá Tân An
Rồi về Kiến Phước bảo toàn chiến khu
Vang danh tướng lĩnh ngàn thu
Bình Tây sát tả, là ai bấy giờ?