Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Vùng nào lau lách rậm rì
Xưa Triệu Quang Phục ẩn mình chống Lương?