Câu đố về cây:

Cây gì thân thẳng trái thon
Ruột đem làm gối, ngủ yên giấc nồng?