Câu đố về các loại bánh:

Da em trắng trẻo mịn mà
Vì sưởi lửa, mụn mọc ra khắp mình
Mặt em tròn trĩnh xinh xinh
Tên em cũng mọc đầu đình quê ta?
(Là bánh gì?)