Câu đố về đồ vật:

Chẳng phải ảnh, chẳng phải hình
Mà ai em cũng thấy mình ở trong