Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cũng rồng nhưng lại chia ranh
Cầu gì như dải lụa mềm vắt ngang?