Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào còn gọi Tây Đô
Có thành nhà Hồ, hiểm trở, chống Minh?