Câu đố tổng hợp:

Cùng ông sấm thảm ruộng đồng
Thấy tôi cây lúa lớn vồng khỏe lên
Là cái gì?