Câu đố về đồ vật:

Xe gì lăn chậm như rùa
Mình mập đi trước, thân ròm đi sau?