Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cũng là chữ “thủ” như ai
Chẳng phải thủ trưởng, song nhiều lo hơn?