Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Sâu xa đạo học, đức cao
Nhà nho tôn trọng xem hàng tổ tiên
Năm xưa đậu “Thái học sinh”
Không cầu danh lợi, từ quan, làm thầy?