Câu đố chân gì:

Chân gì có cũng như không
Không hình không lượng không trông thấy gì?