Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Một cây mà có năm cành
Giấp nước thì héo để dành thì tươi.
(Là gì?)