Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cũng gọi là hạt
Chẳng cầm được đâu
Làm nên ao sâu
Làm nên hồ rộng.
(Là hạt gì?)