Câu đố về đồ vật:

Bốn bề vuông vức
Thẳng nét ngay hàng?