Câu đố về đồ vật:

Cũng bàn, cũng ghế như ai
Nhưng tên nghe tới, quả là chữ Tây?