Câu đố về động vật:

Cá gì to lớn cực kì
Cứu người thoát nạn những khi đắm thuyền?
Cá gì đeo túi mực đen
Bao nhiêu râu mềm nhưng chẳng có vây?
(Là những cá gì?)