Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Cửa Tùng, chim biển chao mình
Đảo anh hùng giống in con rùa vàng?