Con vỏi con voi

Cái vòi đi trước,

Hai chân trước đi trước,

Hai chân sau đi sau

Còn cái đuôi đi sau rốt

Tôi xin kể nốt

Cái chuyện con voi

Con vỏi con voi

Cái vòi đi trước…