Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè các rau

Thứ ở hỗn hào

Là rau ngành ngạnh

Trong lòng không chánh

Vốn thiệt rau lang

Đất ruộng bò ngang

Là rau muống biển

Quan đòi thầy kiện

Bình bát nấu canh

Ăn hơi tanh tanh

Là rau dấp cá

Có cha có mẹ

Rau má mọc bờ

Thò tay sợ dơ

Nó là rau nhớt

Rau cay như ớt

Vốn thiệt rau răm

Sống trước ngàn năm

Là rau vạn thọ

Tánh hay sợ nợ

Vốn thiệt rau co

Làng hiếp chẳng cho

Nó là rau húng

Lên chùa mà cúng

Vốn thiệt hành hương

Giục ngựa buông cương

Là rau mã đề.