Mít mật mít dai

Mười hai thứ mít

Vào làng ăn thịt

Ra làng ăn xôi

Chú chẳng nghe tôi

Tôi bịt mắt chú

Ẩn đâu cho kín

Bao giờ lúa chín thì về.