Dích dắc dích dắc
 
Khung cửa mắc vô
 
Xâu go từng sợi
 
Chân mẹ đạp vội
 
Chân mẹ đạp vàng
 
Mặt vải mịn màng
 
Gánh ì gánh nặng
 
Đến mai trời nắng
 
Đem ra mà phơi
 
Đến mốt đẹp trời
 
Đem ra may áo
 
Dích dích dắc dắc.