Câu đố về đồ vật:

Con gì quay tít dưới sân
Là cây sáo gọi vật gì nhẹ tênh?